Czynności notarialne

Notariusz Agata Bednarczyk-Berendowicz powołana została do dokonywania czynności w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa, a także gdy strony o to się zwrócą chcąc nadać czynności charakter dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza obejmuje w szczególności sporządzanie:

  • aktów notarialnych (np. umowa sprzedaży),
  • aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczeń (podpisu, kopii itd.),
  • protokołów (np. protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej),
  • projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

oraz pozostałych czynności wskazanych w art. 79 ustawy Prawo o notariacie, jak też wynikających z przepisów odrębnych.

Wszelkich porad, jak i informacji związanych z czynnościami notarialnymi notariusz Agata Bednarczyk-Berendowicz udziela bezpłatnie.

Istnieje możliwość dokonania czynności poza kancelarią – jeśli przemawia za tym jej charakter (np. walne zgromadzenie spółki akcyjnej) lub inne szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę).